close

Contoh Pengamalan Sila Ke-3

Contoh Pengamalan Sila Ke 3 – Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus sebagai pedoman dengan nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan dalam kehidupan berkebangsaan.

Didalamnya terdapat lima bunyi atau isi dimana dalam setiap isinya terdapat butir butir Pancasila sebagai pedoman pengamalan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kehidupan bertetangga, pertemana hingga dalam kehidupan berumah tangga.

Nama Pancasila sendiri berasal dari Bahasa Sansekerta, yaitu Panca dan Sila. Panca Artinya “Lima” sedangkan Sila artinya “Prinsip”.

Jika digabungkan maka Pancasila memiliki arti Lima Perinsip. Kelima perinsip ini menjadi acuan masyarakat Indonesia dalam berkehidupan.

Bunyi dan Lambang Pancasila

Dibawah ini merupakan Isi atau bunyi 5 sila dalam Pancasila dan masing-masing lambangnya:

 1. Ketuhanan yang Maha Esa (dilambangkan dengan bintang)
 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (dilambangkan dengan rantai)
 3. Persatuan Indonesia (dilambangkan dengan pohon beringin)
 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (dilambangkan dengan kepala banteng)
 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (dilambangkan dengan padi dan kapas)

Butir-Butir Pengamalan Sila ke-3

Sila ke-3 dalam Pancasila yaitu berbunyi “Persatuan Indonesia”. Sila ke-3 ini memiliki butir-butir pengamalan-nya sendiri sama halnya dengan sila-sila lainnya dalam Pancasila.

Butir-butir Pancasila ini telah diatur dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 yang kemudian diperbaharui setelah Reformasi dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003. Sila ke-3 yang berbunyi “Persatuan Indonesia”, merupakan landasan negara untuk menjaga perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa ini.

Pos Terkait:  Contoh Pengamalan Sila Ke-1

Sila ke-3 dalam Pancasila ini memuat 7 butir pengamalan, yaitu sebagai berikut:

 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

Contoh Pengamalan Sila ke-3

Bunyi “Persatuan Indonesia” yang merupakan Sila ke-3 Pancasila ini bisa kita terapkan dalam lingkungan terkecil yakni keluarga di rumah.

Adapun beberapa contoh penerapan sila ke-3 pancasila ialah sebagai berikut :

 1. Giat belajar disekolah agar bisa membanggakan keluarga.
 2. Mengembangkan perilaku hormat terhadap seluruh anggota keluarga yang lebih tua serta menghargai anggota keluarga yang usianya lebih muda.
 3. Membantu dalam berbagai kegiatan di keluarga.
 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan peribadi.
 5. Selalu menjaga kerukunan sesama anggota keluarga.

Poin-poin pengamalan diatas kami kutip dari buku Pasti Bisa: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD atau MI Kelas IV (2017).

Lihat juga:

Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan terkait contoh pengamalan Pancasila sila ke 3 dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat